Dünya tarihi

Dünya tarihi

Ortelius tarafından 1570 yılında çizilen Dünya Sahnesi Görünümü adlı Dünya haritası.

Dünya tarihi, dünyanın çeşitli yerlerindeki insanların yüzyıllar boyunca geliştirdikleri uygarlıkların öyküsüdür. Bu öykü çeşitli madde başlıkları altında anlatılmıştır. Dünya tarihine ilişkin bilgiler, ayrıca ülkelere ilişkin maddelerin tarih bölümlerinde, ünlü kişilerin yaşam öykülerinde, savaşlar, çarpışmalar, keşifler, siyasal ve toplumsal hareketler, dinler gibi tarihsel olaylarla ilgili maddeler bulunabilir. Hititler, Asurlar, Aztekler ve İnkalar gibi başka bazı halkların belirli dönemlerde egemen oldukları, bir süre sonra ise yok oldukları gözlenmektedir.

İlk Çağ (MÖ 3300-375)

MÖ 3300-2500

Antik Mezopotamya haritası.

Dünya'nın ilk yerleşik kültürü, Yunanca'da nehirler arasındaki ülke anlamına gelen Mezopotamya'da günümüzden 5000 yıl önce başladı. Fırat Nehri'nin güneyindeki ovalarda sulama sistemlerinin gelişmesiyle tarım toplulukları oluştu[1]. Bu topluluklar önce kasabalara daha sonra ise şehirlere dönüşmeye başladı. Bilinen ilk şehir Uruk'un ortaya çıkması yaklaşık olarak MÖ 3200'e tarihlenir. MÖ 3300'de Mezopotamya'da yazı bulunmuşken bunu Mısır'da hiyeroglif yazısının bulunması takip eder. Bunu izleyen 300 yıl içerisinde her şehir çevresindeki arazilere hakim hale geldi ve Sümer olarak adlandırılan bölgede birçok şehir devleti oluştu[2] . Aynı dönemde Sümer demircileri bronz üretimine başladı. Tekerlekli yük arabalarının katkısıyla tarım daha üretken hale geldi. Buna karşılık bazı insanlar tarımdan uzaklaşarak el sanatları, ticaret, rahiplik gibi mesleklere yönelmeye başladı. Böylece Lugal olarak bilinen kralların başkanlığında dünyanın ilk sınıflı toplumu da Sümer ülkesinde gelişti. MÖ 2800 tarihinde Uruk Şehri'nin nüfusu 50.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Şehirler gittikçe gelişmeye başladı ve Anadolu ve İran ile tahıl, ağaç ve çömlek ticareti nehirler aracılığı ile gerçekleştirildi. Mezopotamya'da nüfusun artması toprak ve su konusunda çatışmalara sebep oldu. Bunun için uzun süre birbirleriyle çatışmalara girdiler.

Mısır'da ise Narmer, MÖ 3100 civarında ülkeyi birleştirdi. Narmer'ın kim olduğu hakkında tartışmalar olsa da, Menes'in Mısır'ın ilk başkenti Menfis'i kurduğuna ve ilk Mısır hanedanının (MÖ 3100-2890) kurucusu olduğuna inanılır[3]. Erken Hanedan Dönemi'nde mumyalama yoluyla ölünün muhafazasa edilmesi gibi Mısır kültürünün birçok belirgin özelliği ortaya çıkmıştı. İlerleyen zamanlarda yarı kutsal bir statüye sahip olan Firavun adıyla anılan kralın başında olduğu bir toplum hiyerarşisi gelişti. Kral Snakht'ın başa geçtiği MÖ 2686'dan itibaren İkinci Hanedan sona erdi ve Eski Krallık döneminin başlangıcı oldu. Bu dönemde krallar mastaba denilen dikdörtgen kerpiç odaların altına gömülmüştü. İlk piramit ise MÖ 2650'de Kral Djoser için Sakkara basamaklı piramidi inşa edildi[4]. Mimar İmhotep tarafından yapılan bu piramitlerden sonra düz kenarlı piramitler ortaya çıkacaktı.

Çin'de uygarlığın Sarı Irmak ve civarında geliştiği kabul edilir. Çinli zanaatkarlar önce bronzdan aletler sonra da çeşitli tarzda kaplar yaptılar. İpek dokumacılığı da yaptığı bilinen Çinliler, MÖ 2400 civarında Longshan Kültürü'nü geliştirdiler. Bu kültürdeki çiftçiler önce sulama sistemlerini geliştirdiler, daha sonra da pirinç tarımına başladılar.

MÖ 2500 civarında günümüzde Yunanistan'a bağlı Girit adasında Minos Uygarlığı başladı. Bu uygarlık önce Kiklad Adaları daha sonra da Doğu Akdeniz bölgesinde geniş ticaret ağları oluşturacaktı. Avrupa'nın batısında astronomiye verilen önem arttı. Bunun için ayakta duran taşlar dikilmeye başlandı. Stonehenge buna örnek olarak verilebilir. Amerika kıtasında uygarlığın ilk izleri Peru ve And Dağları etrafında görüldü (MÖ 2800). Burada yaşayan çiftçiler patates yetiştirmeye önem vererek lama beslediler.

İndus Nehri etrafında da birçok şehrin kurulması bu devirde gerçekleşti. Saban kullanılarak tarımsal faaliyetler başarıyla yürütüldü. İndus Nehri'ndeki en büyük şehir ise 100.000'e yaklaşan nüfusuyla Mohenjo-daro idi.

Mezopotamya

Ziggurat ve Ur kentinden kalıntılar

Doğu Akdeniz

Anadolu

Hititler'in savaş başarılarındaki önemli bir etken olarak, buldukları çok kişili savaş arabası gösterilir

Çin

Hindistan

Kuzey Amerika

Güney Amerika

MÖ 2000 - MÖ 1600

Akad dilinde çivi yazısı ile yazılmış 282 madde.

Mezopotamya

Mısır

Hyksosları bir savaş esnasında yenen Mısır kralı Ahmose.

Ege

Doğu Akdeniz

Anadolu

İbraniler

Hindistan

Çin

Kuzey Amerika

And Dağları'nın uydu resimleri.

Güney Amerika

MÖ 1600 - MÖ 1200

Mezopotamya

Mısır

II. Ramses'in Ebu Simbel'deki heykeli.

Ege

Fenike ve Fenikelilerin ticaret alanları

Doğu Akdeniz

En geniş sınırlarında Hitit Devleti. (Mavi alan) (yaklaşık 1400)

Anadolu

İbraniler

Çin

Meksika Körfezi'nin 3 boyutlu görüntüsü.

Kuzey Amerika

Güney Amerika

İÖ 1200 - 1000

Mezopotamya

Mısır

Yunanistan

Troy filmindeki Truva atı

Anadolu

Doğu Akdeniz

İbraniler

Hindistan

Çin

Zhou Hanedanı döneminde Çin

Güney Amerika

Afrika

İÖ 1000 - İÖ 800

Yunanistan

Anadolu

Urartular

Doğu Akdeniz

İbraniler

Hindistan

Olmek eseri dev kafa, Xalapa Müzesi (San Lorenzo, Tenochtitlan)

Kuzey Amerika

Güney Amerika

Keltler

İtalya

Etrüsk kentleri

İÖ 800 - İÖ 650

Mezopotamya

Yunanistan

Anadolu

Doğu Akdeniz

İbraniler

Çin

Keltler

İtalya

Afrika

Klasik Çağ (MÖ 700-600)

Mezopotamya

Babil'in Asma Bahçeleri

Yunanistan

Anadolu

Antik Efes haritası

Persler

İbraniler

Hindistan

Buda heykeli

Çin

Kuzey Amerika

Klasik bir Maya tapınağı

Keltler

İtalya

Afrika

İÖ 500 - İÖ 300

Mısır

Yunanistan

Büyük İskender'in Pers hükümdarı III. Dara ile savaşmasını gösteren temsili resim

Anadolu

Doğu Akdeniz

MÖ 200 yılında Selevkos İmparatorluğu, (Antiokus Romalılar tarafından yenilgiye uğratılmadan önce).

Persler

Filistin

Hindistan

Güney Amerika

Keltler

Appian Yolunun güzergahı

İtalya

Afrika

İÖ 300-İÖ 44

Mısır

Yunanistan

Anadolu

Doğu Akdeniz

İran

Filistin

Hindistan

Çin

Çin Seddi

Kuzey Amerika

Güney Amerika

Keltler

İtalya

Jül Sezar

Hunlar

İÖ 44 - İS 200

İran

Mısır

İbraniler

İsanın annesi Meryem

Hindistan

Çin

Keltler

Hunlar

İtalya

Magistra olarak tasviye edilmiş Augustus; Heykelin mermer başı MÖ 30–20 yılı civarında, vücudu ise MS 2. yüzyılda yapılmıştır.

Afrika

İS 200-330

Mısır

İran

Bizans

Hindistan

Çin

Kuzey Amerika

Güney Amerika

İtalya

Afrika

İS 330-500

Bizans

İran

Hindistan

Keltler

İtalya

Batı Roma en parlak zamanında (kırmızı)

Afrika

Japonya

Hunlar

Poetic Edda'dan alınma bir Attila resmi. Hun imparatoru, kendisini bizzat gören Bizans tarihçisi Priscus'un tasvirine de uygun olarak, kısa boylu, hafif çekik gözlü ve yanık tenli olarak resmedilmiş.

Avrupa

İS 500-700

Bizans

İran

İslâmiyet' in Doğuşu

Kur'an'ın ilk suresi olan Fatiha Suresi.

Hindistan

Çin

Kuzey Amerika

Güney Amerika

Keltler

Japonya

Frank Krallığı

Avrupa

Orta Çağ (375-1450)

Bizans

İslam Dünyası

622-750 yılları arasında İslam Devleti
  Muhammed döneminde ele geçirilen topraklar (622-632)
  Dört Halife döneminde ilave edilenler (632-661)
  Emeviler döneminde ilave edilenler (661-750)

Hindistan

Çin

Kuzey Amerika

Güney Amerika

Güneş Piramidi

Keltler

Afrika

Japonya

Şarlman

Avrupa

İS 850-1000

Rusya

Mavi hatlar Viking'lerin ulaştığı yerleri, Yeşil bölgeler yerleştikleri yerleri gösterir.

Bizans

İslam Dünyası

Hindistan

Tancavur tapınağı

Çin

Kuzey Amerika

Güney Amerika

Inca mumya

Keltler

Afrika

Japonya

Normandiya Haritası

Avrupa

İS 1000-1150

Selçuklular

Bizans

Rusya

Bilge Yaroslav

Çin

Kuzey Amerika

Güney Amerika

Keltler

Afrika

Japonya

Angkor Vat tapınağı

Avrupa

İS1150-1300

Osmanlılar

Osman Gazi (Osman Bey)

Güney Amerika

Kuzey Amerika

İslam Dünyası

Rusya

Hindistan

Çin

Bizans

1204 yılında İstanbul'un Haçlılar tarafından işgali

Keltler

Japonya

Avrupa

Afrika

Memlûklar'ın 1450'de toprakları

İS 1300-1500

Rusya

Bizans

İslam Dünyası

Timur devleti

Osmanlılar

Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'a girerken, Fausto Zonaro'nun eseri (1854-1929)

Hindistan

Çin

Bir kum fırtanısı altında Basra Körfezi'nin uydudan görünümü

Kuzey Amerika

Güney Amerika

Keltler

Afrika

Japonya

Avrupa

Leonardo da Vinci'nin bu tablosu Rönesans döneminde, sanatla bilimin birleşimini yansıtır.

İS 1500-1620

Osmanlılar

Kanuni Sultan Süleyman

Doğu Avrupa

I. Viyana Kuşatması

İran

Rusya

Hindistan

Çin

Kuzey Amerika

Güney Amerika

Atahualpa

Keltler

Birleşme Yasaları'yla (1536-43) Galler siyasi bakımdan İngiltere'ye bağlandı

Afrika

Japonya

Batı Avrupa

Luther 46 yaşında

İS 1620-1740

Osmanlılar

"Lâle Devri'nde İstanbul" isimli tablo

Doğu Avrupa

II. Viyana Kuşatması

İran

Rusya

Hindistan

Tac Mahal.

Çin

Kuzey Amerika

Kelter

Okyanusya

Abel Janszoon Tasman

Afrika

Japonya

Batı Avrupa

Galileo Galilei

İS 1740-1860

Osmanlılar

I. Abdülhamid

İran

Rusya

Sinop Baskını, (30 Kasım 1853), Kırım Savaşının önemli çarpışmalarından biri olan baskın. Bu baskında Rus Karadeniz donanması, Sinop'ta Osmanlı donanmasına ağır bir darbe indirdi. Yelkenli ahşap gemilerin çarpıştığı son muharebe ve gülle yerine patlayıcı mermilerin kullanıldığı ilk deniz muharebesi olarak, dünya deniz savaşları tarihinde Sinop Baskını'nın özel bir yeri vardır.

Doğu Avrupa

Çin

Hindistan

Kuzey Amerika

Güney Amerika

Keltler

Avustralya

James Cook

Afrika

Japonya

Batı Avrupa

Buhar motorunun çalışması

İS 1860-1980'ler

Osmanlılar/Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk

Doğu Avrupa

Rusya/SSCB

Hindistan

İran

Çin

Kuzey Amerika

Batı Avrupa

II. Dünya Savaşı'nın gidiş hattı

Keltler

Okyanusya

Japonya

Nagasaki'deki patlayan Atom Bombası (Fat Man)

Afrika

İS 1990-2000'ler

Avrupa

8 Ağustos 2008 tarihindeki Rusya ve Gürcistan çatışmaları sırasında yanan Gürcü T-72tankları.[35]

Amerika

Orta Doğu

Asya

İS 2010-2020'ler

Amerika

Ortadoğu

Kaynakça

Dipnotlar

 1. 1 2 3 4 5 6 "Mesopotamien". 3 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20131003055903/http://www.lsg.musin.de:80/geschichte/!daten-gesch/fruehzeit/mesopotamien1.htm. Erişim tarihi: 2008-09-27.
 2. "Mesopotamien kurzer geschichtlicher Überblick". http://www.hundekosmos.de/geschichte/voelkerundhund/mesopotamien/index.html. Erişim tarihi: 2008-09-27.
 3. "Geschichte Ägyptens". 25 Kasım 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20131125160916/http://www.lsg.musin.de:80/geschichte/!daten-gesch/fruehzeit/aegypten.htm. Erişim tarihi: 2008-09-27.
 4. "Djoser Pyramide (almanca)". 6 Ağustos 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140806133655/http://www.sonnenlaender.de:80/aegypten/sehenswuerdigkeiten-aegypten/die-grossen-pyramiden/djoser-pyramide/. Erişim tarihi: 2008-10-05.
 5. "Ugarit ve Byblos (almanca)". 28 Temmuz 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140728183545/http://books.google.com.tr/books?id=O1yFrzi-MgYC&pg=RA1-PA532&lpg=RA1-PA532&dq=Ugarit+Byblos&source=web&ots=EdwFqjC6HN&sig=ywpeXVs77xrFoSlZ7uX1_KWkFHg&hl=de&sa=X&oi=book_result&resnum=9&ct=result. Erişim tarihi: 2008-09-28.
 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 "Europäische Geschichte von 1001-1100". 20 Ekim 2004 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20041020083756/http://www8.informatik.uni-erlangen.de:80/html/wwp/germ/entr/zeit1000.html. Erişim tarihi: 2008-10-09.
 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 "Zeittafel japanischer Geschichte (chronologisch geordnet) (almanca)". 19 Mayıs 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20130519102504/http://www.bujinkan-frankfurt.gmxhome.de:80/Zeittafel_Japan.htm. Erişim tarihi: 2008-10-03.
 8. "KAMBOÇYA KRALLIĞI". 2 Kasım 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20061102005632/http://www.karincalar.com/turkce/bolge_hakkinda.asp?tur=160. Erişim tarihi: 2008-10-03.
 9. "Kaiser Karl (Charlemagne)". http://www8.informatik.uni-erlangen.de/cgi-bin/stoyan/l3/BASE=kdg/F=Karl@(Charlemagne)/N=/?Lookup. Erişim tarihi: 2008-10-09.
 10. "Veba Hastalığı". 25 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20121025191357/http://www.saglikbilgisi.com/makale/Veba. Erişim tarihi: 2008-09-27.
 11. "Yüz Yıl Savaşlarının Osmanlı Devleti'ne Etkileri". http://www.damacana.org/2007/11/yuz-yil-savaslarinin-osmanli-devletine.html. Erişim tarihi: 2008-09-27.
 12. "Kasimir III., König von Polen". 21 Mart 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20110321152436/http://www.wissen.de:80/wde/generator/wissen/ressorts/geschichte/index,page=1137382.html. Erişim tarihi: 2008-09-27.
 13. "Jeanne d'arc Jungfrau von Orléans". 19 Mayıs 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20130519093422/http://www.frankreich-experte.de:80/fr/1/1205.html. Erişim tarihi: 2008-09-27.
 14. 1 2 3 4 5 6 "Europäische Geschichte von 1601-1700". 24 Haziran 2004 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20040624024116/http://www8.informatik.uni-erlangen.de:80/html/wwp/germ/entr/zeit1600.html. Erişim tarihi: 2008-10-09.
 15. "Europäische Geschichte von 1701-1800". 27 Haziran 2004 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20040627021214/http://www8.informatik.uni-erlangen.de:80/html/wwp/germ/entr/zeit1700.html. Erişim tarihi: 2008-10-09.
 16. "1. Abdülhamid « Osmanlı Tarihi". 20 Eylül 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20080920035422/http://www.tarihsayfam.com:80/osmanli-tarihi/1-abdulhamid.html. Erişim tarihi: 2008-09-28.
 17. "Küçük Kaynarca Antlaşması". http://www.paylasimcity.com/osmanli-tarihi/3029-kucuk-kaynarca-antlasmasi.html. Erişim tarihi: 2008-09-28.
 18. "3. Selim « Osmanlı Tarihi". 7 Haziran 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20080607071045/http://www.tarihsayfam.com:80/osmanli-tarihi/3-selim.html. Erişim tarihi: 2008-09-28.
 19. "Ziştovi Barışı « Osmanlı Tarihi". 5 Mayıs 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20080505195339/http://www.tarihsayfam.com:80/osmanli-tarihi/zistovi-barisi.html. Erişim tarihi: 2008-09-28.
 20. "Yaş Antlaşması". 7 Ekim 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20081007004000/http://www.bibilgi.com:80/Ya%C5%9F-Antla%C5%9Fmas%C4%B1. Erişim tarihi: 2008-09-28.
 21. "Nizam-ı Cedid". http://www.paylasimcity.com/osmanli-tarihi/3212-nizam-i-cedid.html. Erişim tarihi: 2008-09-28.
 22. "Kavalalı Mehmet Ali Paşa". 19 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151219164220/http://www.babylon.com/definition/Kavalal%C4%B1_Mehmet_Ali_Pa%C5%9Fa/Turkish. Erişim tarihi: 2008-09-28.
 23. "Kabakçı Mustafa İsyanı « Osmanlı Tarihi". 11 Ekim 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20081011231000/http://www.tarihsayfam.com/osmanli-tarihi/kabakci-mustafa-isyani.html. Erişim tarihi: 2008-09-28.
 24. "Mahmut Han II". 23 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150523080901/http://www.osmanlimedeniyeti.com:80/makaleler/tarih/Sultan-II-Mahmud-Mahmut-Hayati.html. Erişim tarihi: 2008-09-28.
 25. "NAVARİN BASKINI (20/Ekim/1827)". 20 Nisan 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20080420115325/http://atsiz.org:80/makaleler/goster.a.php?tab=articles&articleid=1057. Erişim tarihi: 2008-09-28.
 26. "Hünkar İskelesi Antlaşması « Osmanlı Tarihi". 10 Ekim 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20081010125743/http://www.tarihsayfam.com/osmanli-tarihi/hunkar-iskelesi-antlasmasi.html. Erişim tarihi: 2008-09-28.
 27. "1. Abdülmecid « Osmanlı Tarihi". 21 Ekim 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20081021172815/http://www.tarihsayfam.com:80/osmanli-tarihi/1-abdulmecid.html. Erişim tarihi: 2008-09-28.
 28. "Tanzimat Fermanı". 22 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20120322030602/http://www.dallog.net/kavramlar/gulhane.htm.
 29. "Islahat Fermanı « Osmanlı Tarihi". 27 Ağustos 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20080827231532/http://www.tarihsayfam.com/osmanli-tarihi/islahat-fermani.html. Erişim tarihi: 2008-09-28.
 30. 1 2 "90 yaşındaki Ekim Devrimi-Hatice Eroğlu Akdoğan". 23 Ekim 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20071023181729/http://www.sendika.org:80/yazi.php?yazi_no=13697. Erişim tarihi: 2008-10-09.
 31. "Prusya". 6 Ekim 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20081006235657/http://www.nedirvekimdir.com:80/?s=prusya. Erişim tarihi: 2008-09-28.
 32. "Deutscher Bund". 12 Ekim 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20081012200325/http://de.encarta.msn.com/encyclopedia_761592677/Deutscher_Bund.html. Erişim tarihi: 2008-09-28.
 33. 1 2 "Adolf Hitler". 12 Temmuz 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140712070920/http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/HitlerAdolf/index.html. Erişim tarihi: 2008-09-28.
 34. "Roma Antlaşması". 7 Ekim 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20081007033343/http://www.ikv.org.tr:80/sozluk2.php?ID=1260. Erişim tarihi: 2008-09-28.
 35. Der Spiegel URL Erişim tarihi: 10 Ağustos 2008

Literatür

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.