İslam'ın yayılışı

İslam'ın yayılışı

622-750 arasındaki fetihler, modern devlet sınırları üzerinde
  Muhammed döneminde ele geçirilen topraklar (622-632)
  Dört Halife döneminde ilave edilenler (632-661)
  Emeviler döneminde ilave edilenler (661-750)
Tarih622–1050'ler
BölgeMezopotamya, Kafkasya, İran, Levant, Kuzey Afrika, Anadolu, İberya, Galya, Büyük Horasan
SonuçSasani İmparatorluğu'nun çöküşü, Bizans İmparatorluğu'nun büyük toprak kaybı
Coğrafi
Değişiklikler
Batı Asya'nın, Kuzey Afrika'nın, Orta Asya'nın, kısmen Güney Asya'nın ve Güney Avrupa'nın İslamlaşması
Taraflar
Sasani İmparatorluğu
Bizans İmparatorluğu
Gassaniler
Hazarlar
Türkeşler
Göktürk Kağanlığı
Soğdiana
Berberiler
Vizigotlar
Arap Hıristiyanlar
Franklar
Tang Hanedanı
Çalukya hanedanı
Raşidün Hilafeti
Emevîler
Abbasiler (Emeviler döneminden sonra)

İslam'ın Yayılışı, İslam'ın Genişlemesi, İslami Fetihler ya da Arap Fetihleri (Arapça: الغزوات, al-Ġazawāt ya da Arapça: الفتوحات الإسلامية, al-Futūḥāt al-Islāmiyya) 7. yüzyılda İslam peygamberi Muhammed'in Müslümanlarca Asr-ı Saadet diye adlandırılan döneminde başlayan, Hulefa-i Raşidin (Dört Halife), Emevîler ve Abbâsîler tarafından devam ettirilen süreç. Bununla birlikte halifelik müessesesi, Arap kökenli olmayan Memlûk ve Osmanlı dönemlerinde de devam etmiştir.

İslamiyet, başlangıçta Arap Yarımadası'ndaki Arap ağırlıklı toplumda hakim olmuştur. Zamanla civar coğrafyadaki diğer milletleri de kapsayacak şekilde büyümüş, tüm Arabistan'a, Kuzey Afrika'ya ve Güneybatı Asya'ya yayılmıştır.

Hilafet

Muhammed'den sonraki hükümdarlar "halife" olarak adlandırılmıştır. Halife "arkasından başa geçen" anlamında Arapça kökenli bir kelimedir. Halifelik İslami esasların uygulandığı bir tür yönetim şeklidir.

Devletin yönetimi, Muhammed'in ölümü ile öncelikle Dört Halife'ye, sonrasında Emevîler'e geçmiştir.

Muhammed'den sonra başa geçen ilk hükümdarlar Müslüman toplumunun ileri gelenleri tarafından seçilirdi. Devletin kuruluşundaki yapısı, Emevîler döneminde değişmiş ve bir saltanata dönüşmüştür. Bu yapı Abbâsîler, Memlûkler ve Osmanlılar döneminde de devam etmiştir.

İlk Fitne

İlk Fitne esnasında İslam Devleti
  Dört Halife (Ali bin Ebu Talib) kontrolündeki bölge
  I. Muaviye kontrolündeki bölge
  Amr Bin El-as kontrolündeki bölge

İlk Fitne, 656-661 yılları arasında ilk iç savaşın yaşandığı dönemdir.

İkinci Fitne

İkinci Fitne, 680 - 692 yılları arasında Emevî hakimiyetinin henüz başlarında I. Muaviye’nin ölümüyle birlikte baş gösteren karışıklık dönemidir.

Kaynakça

    Ayrıca bakınız

    This article is issued from Vikipedi - version of the 11/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.